Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет за възлагане на обществената поръчка са периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейността на дърводелската работилница
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/02/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   768886   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.01.2017 24.01.2017
2   768888   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.01.2017 24.01.2017
3   774191   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.02.2017 27.02.2017