Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Царево към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/procedures/711
Процедура: Открита процедура
Описание: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисване от ТП „ДГС Царево”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “Доставка, баланс и монтаж на нови гуми (летни/зимни) и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/03/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   768577   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.01.2017 26.01.2017
2   768578   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.01.2017 26.01.2017
3   781712   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.04.2017 07.04.2017
4   812028   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.10.2017 27.10.2017
5   817404   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.11.2017 30.11.2017