Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0003
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=122
Процедура: Публично състезание
Описание: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР” със следните обособени позиции: •Обособена позиция №1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 -0002 – С01”; •Обособена позиция №2 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0003 – С01”; •Обособена позиция №3 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/02/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   768128   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.01.2017 19.01.2017
2   768130   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.01.2017 19.01.2017
3   785548   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.05.2017 03.05.2017
4   844394   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2018 26.04.2018
5   846664   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2018 14.05.2018
6   890084   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2019 23.01.2019