Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“ по пет обособени позиции

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   767555   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.01.2017 17.01.2017
2   773867   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.02.2017 27.02.2017
3   774835   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.03.2017 06.03.2017
4   779646   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.03.2017 30.03.2017
5   848224   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.05.2018 22.05.2018
6   852856   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         20.06.2018 20.06.2018
7   856077   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.07.2018 06.07.2018