Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2016-0023
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/179
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на горива чрез стокова борса за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по две обособени позиции: ОП1 - доставка на горива за МПС/бензин А95- 550 л , дизелово гориво- 7500 л и газ пропан-бутан - 3200 л/ и ОП 2 Газьол за отопление - 9000 л. Посочените количества са ориентировъчни за период от 1 година.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   765510   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.01.2017 05.01.2017
2   769462   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.01.2017 30.01.2017
3   827836   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2018 01.02.2018
4   827840   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2018 01.02.2018
5   852869   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         20.06.2018 20.06.2018
6   852871   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         20.06.2018 20.06.2018