Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2016-0034
Адрес на профила на купувача: http://bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2016-0034_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката включва предоставяне на услуги по разширена техническа поддръжка на програмен продукт „TurboSwift“, собственост на D+H (BankServ), ползван от БНБ, и инсталиран на IBM RS6000 машина с операционна система AIX, в това число и извършване на дейности, свързани с осигуряване на непрекъсваемост на работата на SWIFTNET инфраструктурата в БНБ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/01/2017 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   764182   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.12.2016 27.12.2016
2   764188   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2016 27.12.2016
3   770650   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.02.2017 06.02.2017