Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2016-0007
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на курсантски корпус, студентско общежитие и спортен комплекс, находящ се на територията на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по позиция 1“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/01/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   763807   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.12.2016 21.12.2016
2   763842   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.12.2016 21.12.2016
3   790697   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.06.2017 07.06.2017
4   793935   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.06.2017 30.06.2017
5   821075   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.12.2017 21.12.2017