Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2016-0007
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет за възлагане на обществената поръчка са периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по две обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности за срок от девет месеца, считано от датата на сключване на договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/01/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   762147   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.12.2016 14.12.2016
2   762148   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.12.2016 14.12.2016
3   769103   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.01.2017 27.01.2017
4   771533   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.02.2017 13.02.2017
5   818374   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.12.2017 06.12.2017