Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2016-0006
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Публично състезание
Описание: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1. Учебен корпус № 2, находящ се на ул. „Тодор Александров“ № 56. Обособена позиция № 2. Учебен корпус № 4, находящ се на ул. „Полковник Дрангов“ № 4. Обособена позиция № 3.Учебен корпус № 8, находящ се на ул. „Иван Михайлов“ № 60. Обособена позиция № 4. Учебен корпус /бивш Медицински колеж/, находящ се на ул. „Братя Миладинови“ № 21. Обособена позиция № 5. Учебен корпус № 7, находящ се на ул. „Иван Михайлов“ 53.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/01/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   760743   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.12.2016 02.12.2016
2   760749   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.12.2016 02.12.2016
3   769808   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.01.2017 30.01.2017