Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2016-0008
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе . Общото количество храна е в зависимост от броя на абонатите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/12/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   760096   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.11.2016 29.11.2016
2   760097   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.11.2016 29.11.2016
3   771200   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.02.2017 07.02.2017
4   893567   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2019 11.02.2019