Информация за преписката

Възложител: Община Пловдив - Район "Южен"
Номер: 01418-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://south.plovdiv.bg/profil/?p=1927
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” . Място на изпълнение: общинските детски градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив. Начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез периодични доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детските градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, по посочен в докуметацията списък.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   759540   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.11.2016 28.11.2016
2   759544   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2016 28.11.2016
3   875908   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2018 02.11.2018