Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2016-0005
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по четири обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Други канцеларски материали; 3. Фотокопирна и ксерографска хартия; 4. Печатарски материали и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   758792   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.11.2016 23.11.2016
2   758793   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.11.2016 23.11.2016
3   777390   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.03.2017 20.03.2017
4   777839   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.03.2017 24.03.2017
5   797437   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.07.2017 26.07.2017
6   806798   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.09.2017 26.09.2017
7   806801   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.09.2017 26.09.2017