Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2016-0019
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OP-1-19-Opolzotvoryavane-na-utayki.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ – Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания изпълнител. Настоящата процедура има за цел да осигури прием и оползотворяване на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив.Ориентировъчните количества за едногодишен период на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места (утайките са с влажност 79-82%) е до 20 000 тона годишно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/12/2016 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   758825   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.11.2016 23.11.2016
2   758826   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     21.11.2016 23.11.2016
3   781631   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     04.04.2017 06.04.2017