Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2016-0018
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OPO-1-18-s-predmet-Dostavka-na-spezializirana-tehnika.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на специализирана техника – нови комбинирани багер-товарачи и колесни челни-товарачи, за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив за срок от 1 (една) година от подписване на договора с избрания изпълнител. Възложителят ще заяви и закупи до 3 (три) броя нови комбинирани багер-товарачи и до 2 (два) броя нови колесни челни товарачи. Доставките ще се извършват периодично, по предварителна заявка от Възложителя, с която ще се определя вида и броя на специализираната техника, франко Автопарка на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Всяка доставка следва да се извърши в срок до 30 (тридесет) работни дни след получаване на заявката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/12/2016 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   758764   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.11.2016 21.11.2016
2   758765   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         21.11.2016 21.11.2016
3   771342   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         08.02.2017 08.02.2017
4   828103   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2018 02.02.2018