Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2016-0017
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/view/Tretirane-na-otpadazi-s-kod-190805-chrez-biolog-razgrajdane-po-zakrit-sposobhtml.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Третиране (вкл. транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив, за срок от 5 (пет) години след сключване на договор с избрания изпълнител. Настоящата процедура има за цел да осигури третиране на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив. Ориентировъчните количества за едногодишен период на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места (утайките са с влажност 78-82%) е до 20 000 тона годишно. Утайките са предварително обезводнени, престояли минимум три месеца на изсушителните полета на територията на ПСОВ, отговарящи на изискванията на Наредба за третиране на биоотпадъците (ДВ. бр.92 от 22.10.2013 г.). Участниците трябва да имат предвид, че транспортирането на отпадъците до базата им е изцяло за тяхна сметка и следва да бъде включено в предлаганата от тях крайна цена за тон.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/12/2016 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   757318   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.11.2016 14.11.2016
2   757321   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     10.11.2016 14.11.2016
3   777208   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     17.03.2017 20.03.2017