Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.krasnapoliana.com
Процедура: Открита процедура
Описание: "Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район "Красна поляна" във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район 'Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньовица", бл. 28, вх.Д; 2. Обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньовица", бл. 28, вх. Д ( по обособена позиция №1); 3. Обособена позиция № 3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньвица", бл. 28, вх. Д ( по обособена позиция №1 )."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   756790   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.11.2016 09.11.2016
2   756792   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.11.2016 09.11.2016
3   794644   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2017 07.07.2017