Информация за преписката

Възложител: 17-то Средно училище "Дамян Груев" гр. София
Номер: 04999-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.17sou-sofia.eu/profil.html
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на топлинна енергия- парно и топла вода за нуждите на 17 СУ Дамян Груев, гр. София. Договорът за ОП ще се сключи за две години. Прогнозната стойност на поръчката е 100000 лева без ДДС. Посочената прогнозна стойност на ОП е определена на база приблизително предходно потрабление на доставката, възложена през предходните 12 месеца от Възложителя. Реалната стойност на договора може да бъде по-малка или по-голяма от посочената и ще бъде определена според реалното потрабление на обектита за периода на договора.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   755723   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.10.2016 31.10.2016
2   765018   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2016 03.01.2017