Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0025
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на подчинени на ВМА структури по две обособени позиции: Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря. Услугите по извършване на абонаментна сервизна поддръжка и профилактични технически прегледи ще се предоставят, както следва: 1. За обособена позиция: І БДПЛР - гр. Банкя се изисква извършването пълна абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на всички системи и съоръжения, съгласно техническата спецификация, 3 пъти годишно /по график, съгласуван с Изпълнителя и утвърден от Възложителя/ и при необходимост извършване на ремонтни дейности, вкл. доставка и подмяна на резервни части по заявка на Възложителя. 2. За обособена позиция: II БДПЛР - гр. Хисаря се изисква извършването пълна абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на всички системи и съоръжения, съгласно техническата спецификация, 4 пъти годишно /по график, съгласуван с Изпълнителя и утвърден от Възложителя/ и при необходимост извършване на ремонтни дейности, вкл. доставка и подмяна на резервни части по заявка на Възложителя. 3. Описание на дейностите, включени в абонаментна сервизна поддръжка и профилактичните прегледи на климатична и вентилационна техника за Обособени позиции І и II: Профилактичните прегледи са цялостна проверка на изправността на техниката и включват: 3.1. Основно почистване и измиване на външните тела на стайните климатизатори и водохлаждащите агрегати. 3.2. Почистване и дезинфекция на филтрите, топлообменните повърхности и корпусите на вътрешните тела на стайните климатизатори и всички видове вентилатори. 3.3. Почистване и дезинфекция на рекуперативните, отоплителните и охладителните топлообменици в климатичните и вентилационни камери. 3.4. Смяна на батериите на всички дистанционни управления, при необходимост и/или заявка. 3.5. Проверка на стойностите на входното напрежение и консумирания ток на електрозахранващи табла, на електродвигатели, на контролни, изпълнителни и сигнализиращи компоненти, елементи, компресори и вентилатори на всички климатични и вентилационни системи, водоохлаждащи агрегати /чилъри/, абонатни станции и помпи на територията на съответната база /включително всички съоръжения разположени в дворна, стенна и покривна част на територията на съответната база. 3.6. Гресиране, смяна на ремъци и други консумативи при необходимост. 3.7. Извършване на проверки за херметичност на системите, съгласно чл.3 на регламент (ЕО) №842/2006г. 3.8. Проверка на температурата на входящ и изходящ въздух от системите, а при необходимост и проверка на температурата в съответното помещение. 3.9. Проверка изправността на тръбните разводки и арматура на отоплителните и охлаждащи контури. 3.10. Подмяна на консумативи по подадена заявка и/или съгласно техническата спецификация, и/или при необходимост за осигуряване на безопасна и безаварийна непрекъсната работа на климатичната и вентилационна техника 3.11. Други превантивни дейности пряко свързани с осигуряване на безопасна и безаварийна работа на климатичната и вентилационна техника, абонатни станции, водоохлаждащи станции /агрегати/ и захранващи табла, контролно измервателни прибори и автоматика.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   755633   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.10.2016 31.10.2016
2   773598   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.02.2017 24.02.2017