Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2016-0049
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка е извършване на ново строителство и ремонт на съществуваща сграда – команден пункт, за осигуряване на ежедневната войскова дейност и учебен процес на Специалните сили на територията на СУЦ „Црънча“, въз основа на одобрени от Възложителя Инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ и количествена сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/11/2016 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   755154   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.10.2016 27.10.2016
2   755157   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.10.2016 27.10.2016