Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0024
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата поръчка е доставка на гориво за отопление - газьол, с включена транспортна такса, за нуждите на подчинени структури на ВМА в гр. Хисаря, Ловеч и Поморие, по писмени заявки на Възложителя, направени чрез координатора/рите по договора, франко склада на мястото за изпълнение, представляващо съответната подчинена структура на Възложителя с превоз на Изпълнителя. Изпълнението е за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимата стойност от 212 500,00 лв. без ДДС като в този срок Възложителят има право да подава заявки за доставка на необходимото количество без да е длъжен да усвои цялата стойност. Възложителят предвижда опция за удължаване срока на договора до 6 месеца. Подробна информация за условията и сроковете за участие са посочени в одобрената документация на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   755012   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.10.2016 26.10.2016
2   755013   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.10.2016 26.10.2016
3   783687   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.04.2017 19.04.2017
4   843790   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.04.2018 24.04.2018