Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2016-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София, за 2017 г., по об. поз.:ОП-1: Доставка на хляб;ОП- 2: Доставка на плодове и зеленчуци;ОП- 3: Доставка на пилешко месо и яйца;ОП- 4: Доставка на свинско и телешко месо, кайма и колбаси;ОП- 5: Доставка на бакалски стоки;ОП- 6: Доставка на мляко и млечни продукти; ОП- 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода.;ОП- 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти;-Прогнозното количество и обем на всяка отделна об. позиция за периода на договора са подробно описани в т.II.Техн.спец., от док.за участие и Раздел II.2 от обявлението. Реалното количество ще се определя от Възложителя, според конкретните му потребности, финансови възможности и без последния да е обвързан и задължен със закупуването на прогнозното такова. Поръчката ще се осъществява чрез периодични доставки на конкретни количества, заявени от Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/11/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   754370   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.10.2016 21.10.2016
2   754372   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.10.2016 21.10.2016
3   768612   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.01.2017 23.01.2017
4   826548   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2018 25.01.2018
5   827652   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2018 31.01.2018
6   827654   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2018 31.01.2018
7   827658   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2018 31.01.2018
8   828241   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.02.2018 05.02.2018
9   828702   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2018 07.02.2018
10   829300   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2018 09.02.2018
11   836411   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.03.2018 20.03.2018