Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Публично състезание
Описание: Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/11/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   754257   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.10.2016 20.10.2016
2   754258   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.10.2016 20.10.2016
3   763188   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.12.2016 16.12.2016
4   771904   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2017 13.02.2017