Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Котел към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2016-0075
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/351
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка чрез покупка на 8т. фураж- царевица на зърно за нуждите на ТП „ДГС Котел”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   753584   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.10.2016 20.10.2016
2   753585   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2016 20.10.2016
3   759344   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2016 25.11.2016