Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Котел към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2016-0071
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/268
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни "
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/11/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   752011   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.10.2016 06.10.2016
2   752012   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.10.2016 06.10.2016
3   765574   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.01.2017 05.01.2017