Информация за преписката

Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/
Номер: 00859-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://uacg.nit.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка включва следните видове СМР: ЕСМ 1: Топлинно изолиране на външните стени ЕСМ 2: Топлинно изолиране на покриви ЕСМ 3: Подмяна на външни дограми ЕСМ 4: Отоплителна слънчева инсталация ЕСМ 5: Топлинно изолиране на под
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   751503   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.10.2016 04.10.2016
2   751504   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.10.2016 04.10.2016