Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2016-0007
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуга във връзка със зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Етрополе. Предоставянето на услуга, предмет на обществената поръчка е разпределено в две обособени позиции, както следва: За обособена позиция 1 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа, местни пътища в гр. Етрополе и част от път II-37 Джурово-Етрополе-Златица с дължина 4.907 км.” Обща дължина за позицията – 61.487 км (улична мрежа в гр. Етрополе – 40.380 км, местни пътища – 16.200 км., участък от път II-37 “Джурово – Етрополе – Златица – Панагюрище.....” – 4.907 км) За обособена позиция 2 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на улици и общински пътища до населените места в Община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Брусен, с. Лопян, път с. Лопян - с. Ямна, с. Рибарица, с. Бойковец и път с. Голям Извор – м. Оселна.”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/10/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   750579   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.09.2016 27.09.2016
2   750580   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.09.2016 27.09.2016
3   760332   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.11.2016 30.11.2016
4   789113   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2017 29.05.2017