Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Котел към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2016-0063
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/299
Процедура: Открита процедура
Описание: Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери и др.техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП ДГС Котел.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/11/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   750328   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.09.2016 28.09.2016
2   750329   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.09.2016 28.09.2016
3   755424   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.10.2016 31.10.2016