Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0023
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове лекарствени продукти, обособени в 68 обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество лекарствени продукти до болничните аптеки /складове/ на възложителя в градовете: София, Варна, Пловдив, Плевен, Сливен и и Военномедицинска база – Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/10/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   750100   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.09.2016 26.09.2016
2   750104   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.09.2016 26.09.2016
3   763888   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2016 23.12.2016
4   773056   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2017 23.02.2017
5   783996   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.04.2017 24.04.2017
6   785343   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.05.2017 04.05.2017