Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2016-0061
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/publichno-sastezanie/313-
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на процедурата касае доставка: - 2 бр. товарни буса до 3,5 т. за нуждите на ОЗ „Озеленяване” - 2 бр. товарни буса до 3,5 т. за нуждите на ОП „Благоустрояване” - 1 бр. високопроходим автомобил за нуждите на Община Габрово Обхватът на дейностите по обособените позиции е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/10/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   747173   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.08.2016 31.08.2016
2   747174   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.08.2016 31.08.2016
3   750658   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         27.09.2016 27.09.2016
4   756204   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.11.2016 03.11.2016