Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2016-0011
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/3_OTP_26.08.2016
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка е "Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и оборудване" по четири обособени позиции. В предмета на обществената поръчка се включва: Доставка и инсталиране на апаратура, Разработване, оптимизиране, въвеждане от Изпълнителя и валидиране съвместно с експертите по места на методи с новозакупената апаратура, Обучение на експертите на Възложителя за работа с апаратурата и методите
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/03/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   746661   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.08.2016 29.08.2016
2   746664   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.08.2016 29.08.2016
3   753999   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         19.10.2016 19.10.2016
4   774996   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.03.2017 06.03.2017
5   836740   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.03.2018 22.03.2018