Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0021
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на поръчката обхваща извършване на периодични доставки на хигиенни консумативи и пособия за почистване по видове и количества, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел II „Техническа спецификация” и Приложения № 1 и 2, които са неразделна част от документацията. Документацията на поръчката е публикувана в Профила на купувача и може безпрепятствено да се ползва от всяко заинтересовано лице. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : Доставка на почистващи и перилни препарати и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Доставка на уреди и пособия за почистване. Прогнозното количество на отделните видове почистващи и перилни препарати, както и на пособията за почистване са посочени в техническата спецификация, част от документацията на поръчката, публикувана в профила на купувача на възложителя.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   746508   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.08.2016 26.08.2016
2   758645   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.11.2016 21.11.2016
3   828316   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.02.2018 05.02.2018
4   828321   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.02.2018 05.02.2018