Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0020
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 – Пациентен монитор; Обособена позиция 3 – Дефибрилатор; Обособена позиция 4 – Портативни ЕКГ апарати; Обособена позиция 5 – Реанимационна апаратура-оборудване за реанимобил; Обособена позиция 6 – Медицинско оборудване за медицинска полева палатка
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/09/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   743456   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.08.2016 08.08.2016
2   743457   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.08.2016 08.08.2016
3   753255   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2016 17.10.2016
4   762796   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.12.2016 19.12.2016
5   767733   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2017 18.01.2017
6   767768   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2017 18.01.2017
7   767775   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2017 18.01.2017
8   775573   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.03.2017 10.03.2017
9   800596   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2017 16.08.2017