Информация за преписката

Възложител: Община Пловдив
Номер: 00267-2016-0078
Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160725gnxv3624705
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на осем обекта, стопанисвани от ОП „Общински пазари“ гр. Пловдив. В качеството си на координатор на стандартна балансираща група – да осигурява прогнозиране потреблението на обектите стопанисвани от ОП „Общински пазари“ - гр. Пловдив и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества стока, съобразно ПТЕЕ. Възложителят, чрез ОП "Общински пазари", ще бъде непряк член на стандартна балансираща група на изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/09/2016 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   743132   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.08.2016 04.08.2016
2   743133   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2016 04.08.2016
3   773503   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.02.2017 24.02.2017
4   864240   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.08.2018 23.08.2018