Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2016-0017
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Основен ремонт на сградата на „ Дневен център за възрастни хора с физически увреждания"

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   741461   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.07.2016 21.07.2016