Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2016-0003
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет за възлагане на обществената поръчка са периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по четиридесет обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности за срок от една година, посочени в обявлението и документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/08/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   741202   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2016 22.07.2016
2   741203   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.07.2016 22.07.2016
3   750696   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.09.2016 30.09.2016
4   754061   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.10.2016 21.10.2016
5   754259   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.10.2016 24.10.2016
6   754617   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.10.2016 26.10.2016
7   755167   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.10.2016 28.10.2016
8   756462   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2016 07.11.2016
9   757983   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.11.2016 17.11.2016
10   815415   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.11.2017 16.11.2017
11   815416   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.11.2017 16.11.2017
12   815566   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.11.2017 20.11.2017
13   815567   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.11.2017 20.11.2017
14   815568   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.11.2017 20.11.2017
15   815569   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.11.2017 20.11.2017
16   815570   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.11.2017 20.11.2017
17   815994   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
18   815995   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
19   815997   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
20   815998   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
21   816000   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
22   816001   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
23   816002   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
24   816003   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
25   816004   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
26   816005   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
27   816007   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
28   816008   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017
29   816010   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2017 21.11.2017