Информация за преписката

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Номер: 00285-2016-0003
Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет за възлагане на обществената поръчка са периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по четиридесет обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности за срок от една година, посочени в обявлението и документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/08/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   741202   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2016 22.07.2016
2   741203   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.07.2016 22.07.2016
3   750696   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.09.2016 30.09.2016
4   754061   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.10.2016 21.10.2016
5   754259   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.10.2016 24.10.2016
6   754617   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.10.2016 26.10.2016
7   755167   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.10.2016 28.10.2016
8   756462   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2016 07.11.2016
9   757983   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.11.2016 17.11.2016