Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали
Номер: 00848-2016-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.hospital-kj.com/procurement2/view/108
Процедура: Пряко договаряне
Описание: "Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали"

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   740957   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.07.2016 19.07.2016
2   755399   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.10.2016 28.10.2016