Информация за преписката

Възложител: Община Борово
Номер: 00396-2016-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Конкретните дейности и задачи, включени в предмета на поръчката, са подробно описани в Техническата спицификация, Раздел ІІ, т. 4 от документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   740928   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.07.2016 20.07.2016
2   740930   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.07.2016 20.07.2016
3   748243   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.09.2016 12.09.2016