Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0017
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция 2 – Медицинска апаратура ендоурология; Обособена позиция 3 – Медицинска апаратура за белодробни болести
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/08/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   738280   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.06.2016 04.07.2016
2   738284   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2016 04.07.2016
3   756141   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.11.2016 07.11.2016
4   767749   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2017 18.01.2017
5   767758   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2017 18.01.2017
6   767787   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2017 18.01.2017