Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0016
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: За лапароскопската техника, предмет на доставката е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/08/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   737960   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.06.2016 30.06.2016
2   737962   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2016 30.06.2016
3   756437   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2016 07.11.2016
4   767815   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2017 18.01.2017