Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0015
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж и пускане в действие на 2 броя 16 срезови компютърни томографа за нуждите на ВМА, МБАЛ-Пловдив и МБАЛ-Сливен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/11/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   737830   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.06.2016 27.06.2016
2   737832   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.06.2016 27.06.2016
3   741173   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         20.07.2016 20.07.2016
4   754529   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.10.2016 26.10.2016
5   777923   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.03.2017 24.03.2017
6   787864   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.05.2017 19.05.2017