Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката е периодична доставка на превързочен консуматив за нуждите на ВМА и подчинените структури на ВМА: Многопрофилна болница за активно лечение – София /МБАЛ – София/; Многопрофилна болница за активно лечение – Варна /МБАЛ – Варна/; Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив /МБАЛ – Пловдив/; Многопрофилна болница за активно лечение – Плевен /МБАЛ – Плевен/; Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен /МБАЛ – Сливен/ и Военномедицинска база – Ловеч /ВФ 28080/. В срока на договора се извършват периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на превързочни консумативи, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация за всяка обособена позиция - Приложение № 1.1; 1.2.;1.3.;1.4 и 1.5. Количествата, посочени в техническата спецификация са прогнозни за период от 12 месеца, като заявките зависят от текущите потребности на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/07/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   736399   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.06.2016 15.06.2016
2   736400   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2016 15.06.2016
3   747905   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.09.2016 08.09.2016
4   753047   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.10.2016 17.10.2016
5   858229   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2018 20.07.2018
6   858232   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2018 20.07.2018