Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2016-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/hassubmenu/index/idMain/78
Процедура: Публично състезание
Описание: “Извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на гр. Симеоновград и с.Преславец и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/06/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   735760   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.06.2016 07.06.2016
2   735762   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.06.2016 07.06.2016
3   747820   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.09.2016 07.09.2016
4   820299   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.12.2017 18.12.2017