Информация за преписката

Възложител: Община Пловдив - Район "Южен"
Номер: 01418-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://south.plovdiv.bg/profil/?cat=13
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“-община Пловдив” в пет обособени позиции. Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Хляб и тестени изделия; Обособена позиция №3: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца; Обособена позиция №4: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №5: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти;

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   734877   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.05.2016 02.06.2016
2   734878   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.05.2016 02.06.2016
3   737884   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.06.2016 27.06.2016
4   739883   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         11.07.2016 11.07.2016
5   755436   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         28.10.2016 28.10.2016