Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0013
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: „Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ВМА“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   729913   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.04.2016 14.04.2016
2   729924   Решение         14.04.2016 14.04.2016
3   743568   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.08.2016 05.08.2016
4   855996   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.07.2018 06.07.2018