Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2016-0013
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/.
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка цели да се осигури необходимата подкрепа на община Симеоновград от страна на компетентен екип консултанти при изготвяне и окомплектоване на проектни предложения с ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигането на тези цели, които водят до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинирана целева група по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват следните дейности: Дейност № 1: Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходими на община Симеоновград за кандидатстване с проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. включващи: •Под-дейност 1.1. Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на община Симеоновград за кандидатстване с проектно предложение за „Обновяване на междублокови пространства на многофамилни жилищни сгради гр. Симеоновград“; •Под-дейност 1.2. Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на община Симеоновград за кандидатстване с проектно предложение за „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на Административна сграда на Община Симеоновград, гр. Симеоновград“; •Под-дейност 1.3. Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на община Симеоновград за кандидатстване с проектно предложение за „Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в Центрове за социални услуги и изграждане на огради гр. Симеоновград“; •Под-дейност 1.4. Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на община Симеоновград за кандидатстване с проектно предложение за „Обновяване на гробищен парк и изграждане на ограда, гр. Симеоновград“; •Под-дейност 1.5. Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на община Симеоновград за кандидатстване с проектно предложение за „Ремонт на НУ „Отец Паисий“, изграждане на спортни съоръжения и ограда, гр. Симеоновград“; Дейност № 2: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на десет броя проекти на община Симеоновград след сключване на Договори за предоставяне на финансова помощ по всеки от одобрените проекти, както следва: Под-дейност 2.1. Предоставяне на Консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Обновяване на междублокови пространства на многофамилни жилищни сгради гр. Симеоновград“; Под-дейност 2.2. Предоставяне на Консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на Административна сграда на Община Симеоновград, гр. Симеоновград“ Под-дейност 2.3. Предоставяне на Консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в Центрове за социални услуги и изграждане на огради гр. Симеоновград“; Под-дейност 2.4. Предоставяне на Консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Обновяване на гробищен парк и изграждане на ограда, гр. Симеоновград“; Под-дейност 2.5. Предоставяне на Консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Ремонт на НУ „Отец Паисий“, изграждане на спортни съоръжения и ограда, гр. Симеоновград“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   729691   Решение         14.04.2016 14.04.2016
2   729696   Обявление за обществена поръчка         14.04.2016 14.04.2016
3   751565   Информация за сключен договор         04.10.2016 04.10.2016