Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставките на стоките се извършват периодично, след получаване на предварителни писмени заявки от Възложителя. Посочените количества в Техническата спецификация за всяка обособена позиция са прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение да поръчва цялото количество и/или всички номенклатури от съответната обособена позиция.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/05/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   729440   Решение         14.04.2016 14.04.2016
2   729448   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.04.2016 14.04.2016
3   737915   Решение         27.06.2016 27.06.2016
4   742946   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.08.2016 02.08.2016
5   810437   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.10.2017 17.10.2017