Информация за преписката

Възложител: Община Кресна
Номер: 00611-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://kresna-bg.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилнa жилищна сграда на територията на община Кресна, с местонахождение гр. Кресна, УПИ I, кв. 34, ул. „Перун” № 24, вх. А, вх. Б и вх. В – ІІ – ри етап”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/06/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   728944   Решение         14.04.2016 14.04.2016
2   728950   Обявление за обществена поръчка         14.04.2016 14.04.2016
3   731447   Решение         25.04.2016 25.04.2016
4   750160   Информация за сключен договор         21.09.2016 21.09.2016
5   796235   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.07.2017 17.07.2017