Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2016-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/hassubmenu/index/idMain/78
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка цели да се осигури необходимата подкрепа на община Симеоновград от страна на компетентен екип консултанти при изготвяне и окомплектоване на проектни предложения с ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигането на тези цели, които водят до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинирана целева група по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Специфичните цели на обществената поръчка са: • Осигуряване на конкурентно предимство на община Симеоновград с оглед постигането на своевременно подаване на заявления за подпомагане в определените от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) срок, пълнота и цялост на окомплектоване на необходимите изискуеми документи; • Осигуряване на проектни предложения в съответствие със специфичните изисквания на финансиращия орган и приложимите нормативни изисквания на законодателството на Р. България и Европейския съюз; • Изготвяне на документации за обществени поръчки за възлагане на дейностите по одобрените проекти, с оглед постигането на пълно съответствие на изготвения продукт с актуалното законодателство в областта на обществените поръчки при отчитане въведените специфични изисквания и условия на финансиращия орган. • Постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проектите, чрез предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на тези от тях, които са одобрени; • Ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при изпълнение на одобрените проекти; • Постигане на устойчивост на проектите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/05/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   728688   Решение         13.04.2016 13.04.2016
2   728697   Обявление за обществена поръчка         13.04.2016 13.04.2016
3   751555   Информация за сключен договор         04.10.2016 04.10.2016