Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"/ИАЕСМИС/ - /Старо наименование - Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/
Номер: 01118-2016-0004
Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ ;Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“. Пълното описание на отделните артикули по обособени позиции се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие, която може да бъде намерена в профила на куповача на интернет страницата на ИА ЕСМИС : https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/05/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   727205   Решение         11.04.2016 11.04.2016
2   727228   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.04.2016 11.04.2016
3   731514   Решение     25.04.2016 25.04.2016
4   735825   Решение         07.06.2016 07.06.2016
5   743802   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.08.2016 08.08.2016