Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Национална спортна академия „Васил Левски” до стол ВУСБ – Равда, включени в Решения на Министерски съвет №551/2014 г. и №278/2015 г. Поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16 г от ЗОП, за услуги включени в Решения на Министерски съвет №551/2014 г. и №278/2015 г. Поръчката ще се осъществява чрез периодични доставки на конкретно заявени видове и количества хранителни продукти за периода на месеци юни, юли, август и септември на 2016 г. Изпълнителят ще е задължен за своя сметка (включително транспорт) и на свой риск да доставя заявените хранителни продукти до стола на Национална спортна академия „Васил Левски” Срокът на договора е до 30.09.2016 година.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/05/2016 10:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726920   Решение         11.04.2016 11.04.2016
2   726921   Обявление за обществена поръчка         11.04.2016 11.04.2016
3   737462   Информация за сключен договор         22.06.2016 22.06.2016
4   753574   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.10.2016 17.10.2016